Nyheter:

SM Bergens styre: Spanky, Pippifrombergen, PoML, Thomas, Utegangar, DomAmante

Hovedmeny
Velkommen til SM Bergen. Vennligst logg inn eller registrer deg.

2023-10-01, 23:24

Logg inn med brukernavn, passord og øktlengde

Gjest fra samarbeidende forening? - Visitor from club with friendship agreement?

Startet av Leder, 2018-04-02, 18:46

« forrige - neste »

Leder 
   

Hvem:
Besøkende medlemmer fra samarbeidsforeninger kan delta i alle arrangementer som ikke eksplisitt er forbeholdt medlemmer.
Who:
Visiting members of organisations with friendship agreements may participate in all events that are not explicitly reserved members.
•       Det finnes helt åpne treff, og treff der medlemmer kan ha med gjester. Disse annonseres vanligvis på Fetlife / Facebook og er ikke tema for denne artikkelen.
•       Denne artikkelen er for deg som er medlem i en samarbeidsforening.
•       Er du ofte i Bergen kan du godt bli ordinært medlem. Vi forsøker å gjøre dette fleksibelt.
•       Ikke sikker på om du er omfattet? Se liste nederst.

• SMB sometimes have completely public events or events where members can bring a guest. These are published on fetlife or facebook and is not covered by this document.
• If you visit Bergen frequently, full membership might be more appropriate. We try to make the process as smooth as possible.
• Not sure that you are eligble for entry? See list at the end.

Plan
Arrangementsliste sendes våre samarbeidsforeninger samt publiseres på Fetlife: https://fetlife.com/groups/25153

NB: Adresse og annen info publiseres på SMB sine interne websider. Det enkleste kan være å ha kontakt med et medlem eller festansvarlig på forhånd.
SMB har også Discord kanal og facebook page som mulige kommunikasjonskanaler.
Plan
List of events are sent to our friendship organisations and is published on Fetlife: https://fetlife.com/groups/25153

Note: Address and last minute info is published on the internal web pages only. The simplest is probably if you make contact with the responsible for the event or a member to make sure you get all necessary info.
SMB also has a Discord channel and facebook page that you might find useful.
Registrering
Besøkende medlemmer må kunne fremvise gyldig medlemskort ved ankomst arrangement og oppgi samhørende nick/nummer ved påmelding.
Styrene har mulighet for å utveksle generell informasjon om besøkende ved behov. Av denne grunn må uten unntak påmelding skje i god tid og aldri senere enn 24 timer før arrangement.
Besøkende medlemmer har ikke anledning til å ha med gjest - alle må meldes på og oppfylle krav.
Har du ikke tilgang til web-sidene til SMB kan registrering skje ved epost til arrangement@smbergen.org .
Registration
Visitors must be able to present a valid membership card upon arrival to the event and specify their nick / member number when registering.
The associations might exchange general information about visitors if needed. For this reason, invariably registration must be well in advance and never later than 24 hours before the event.
Visitors are not allowed to bring a guest - all must be registered and fulfil the demands above.
If you do not have access to the web pages of SMB, you can register via email to arrangement@smbergen.org .
Ved ankomst:
Hvis du ikke er kjent fra før, må du være forberedt på å vise bekreftelse på at du er den du gir deg ut for å være, spesielt om ikke kommunikasjon mellom foreningene var mulig før arrangementet.
Er det din første gang på fest, ta høyde for å komme 30 minutter før for en kort informasjon. Gi beskjed til arrangementsansvarlig om dette ved registrering.
On arrival:
If you are not well-known, you should be prepared to show confirmation that you are who you purport to be, especially if no communication between societies were possible before the event.
If this is your first party, please make room to arrive 30 minutes early and give the organiser notice when registering.
Besøkende medlemmer betaler gjestepris, som normalt er noe høyere enn for medlemmer i SMB.
Visitors pay guest price, which is normally slightly higher than for members of SMB.
Være ute i god tid. Vær oppmerksom på at mange arrangement av diskresjonshensyn har et tidspunkt for når dørene lukkes.
Be early. Note that many events due to discretion has deadline whereafter the doors close.
På arrangementet
På arrangementer er det alltid arrangørens regelverk og vedtekter som gjelder. Disse er tilgjengelig på arrangementet.
At the event
At events it is always the organizer's regulations and by-laws that are valid. These are available at the event.
Hvis ikke annet er angitt, er fetish eller mørke klær akseptabelt som festantrekk. Unngå joggesko / joggebukse.
Dresscode when nothing specific is stated for the event is fetish or black. Avoid sneakers and sweatpants.
I prisen på fest er det vanlig at det inngår brus/snacks.  SMB har ikke eget løyve, og forhold til alkohol-servering eller medbragt avhenger av lokalets regler. All bruk av alkohol skal uansett være svært moderat. Andre rusmidler er ikke tillatt.
At parties, some soda/snacks are normally included in the entrance fee. SMB is not licenced, so use of alcohol depends on the premise/house rules. Any use of alcohol shall be strictly moderate. Use of any other drugs are not permitted.
Diskresjon er en sentral verdi hos SMB.
Mobiltelefon og kamera skal legges igjen i garderoben med mindre annet er avtalt.
Discretion is a core value of SMB. Leave cell phones and other recording devices in the dressing room / wardrobe unless explicitly agreed.
SMB er basert på frivillighet. Tilbud om å hjelpe til for rigging / rydding settes pris på. Det kan være lurt å fortelle de som er festvakt (de har armbind) om at du er på besøk. De kan kanskje introdusere deg eller hjelpe til for å få deg til å føle deg velkommen. Sitter du i en krok for deg selv er det ikke sikkert andre skjønner at du er ny eller ønsker kontakt.
SMB is based on volunteer work. Any offer til help during rigging / cleaning is appreciated. It might be a good advice to make yourself known to the event responsible (they should wear a hi-visibility armlet). They might introduce you og help you feel welcome. If you choose to sit by yourself, it is not sure that others understand you are new and want contact.

As of April 2018, these organisations are eligble for visitor participation at SMB events:Welcome!